1. Vanaf 1 februari kunt u de ‘nieuwe’ Vlaamse renovatiepremie aanvragen. Gezinnen met een ‘laag’ inkomen kunnen vanaf nu
meteen de maximumpremie aanvragen.
Welke werken? Vier categorieën van werken komen in aanmerking: ruwbouw, buitenschrijnwerk, dakwerken en technische installaties (elektrische en
sanitaire installaties en centrale verwarming). Per categorie moeten de kosten minstens 2.500 euro (excl. btw) bedragen om recht te hebben op een
premie. Werkt u met een aannemer dan tellen zowel materialen als werkuren. Doe-het-zelvers kunnen alleen materiaalkosten inbrengen.
Bedrag van de premie? 20% van het factuurbedrag (excl. btw) met een maximum van 2.500 euro per premie. Voor gezinnen met een ‘laag’ inkomen
bedraagt de premie 30% van het factuurbedrag met een maximum van 3.333 euro en geldt er vanaf nu een minimumpremie van 1.250 euro per categorie.
Voor de vier categorieën samen is de premie geplafonneerd op 10.000 euro.
Welke woning? De woning moet minstens 30 jaar oud zijn. Het moet ofwel uw eigen gezinswoning zijn, ofwel een opbrengsteigendom dat voor
minstens negen jaar verhuurd is via een sociaal verhuurkantoor (SVK). Voor de eigen gezinswoning is vereist dat u op het moment van de aanvraag geen
andere woning in volle eigendom bezit. Eigenaars met een tweede eigendom, bijvoorbeeld door erfenis, komen opnieuw in aanmerking voor de premie
zodra het tweede huis verkocht is.
Inkomensvoorwaarde? Voor een alleenstaande bedraagt het maximuminkomen 43.870 euro. Voor samenwonenden en alleenstaanden met iemand
ten laste ligt het plafond op 62.670 euro (+ 3.510 euro per extra persoon ten laste). De lat voor een ‘laag’ inkomen ligt op 31.340 euro voor alleenstaanden
en op 43.870 euro voor samenwonenden en alleenstaanden die iemand ten laste hebben (plus 3.510 euro per extra persoon ten laste). Voor aanvragen in
2019 kijkt men naar het inkomen van 2017. Voor opbrengsteigendommen die via een SVK worden verhuurd, zijn geen inkomensvoorwaarden van
toepassing.
Wanneer aanvragen? Binnen de twee jaar na de factuurdatum. Per aanvraag worden maximum twee categorieën gesubsidieerd. De premie voor de
resterende categorieën moet minstens één en maximum twee jaar later aangevraagd worden. Gezinnen met een ‘laag’ inkomen kunnen vanaf nu al meteen
voor de vier categorieën een premie aanvragen. Indien nodig, hebben ze daarna nog tien jaar de tijd voor de tweede schijf. Wilt u na verloop van tijd een
volledig nieuw subsidiedossier opstarten? Dan moet u een wachttijd van tien jaar respecteren.
2. Valt u voor de renovatiepremie uit de boot? Misschien komt u dan wel voor de verbeteringspremie in aanmerking. Inhoudelijk
dekken ze grotendeels dezelfde werken, maar sommige voorwaarden zijn minder streng. Aanvragen zijn nog mogelijk tot 31 mei.
Daarna verdwijnt de verbeteringspremie van de kaart.

Welke werken? De subsidie wordt verleend voor acht categorieën van werken die specifiek bedoeld zijn om een woning te verbeteren, zoals werken om
overbewoning tegen te gaan, om CO-vergiftiging te voorkomen of om optrekkend muurvocht te behandelen. Ook gevelwerken, dakwerken,
buitenschrijnwerk, sanitaire werken en de vernieuwing van elektrische installaties komen in aanmerking. Vraagt u een verbeteringspremie aan en later
een renovatiepremie voor dezelfde categorie van werken, dan wordt de uitbetaalde verbeteringspremie afgetrokken van het bedrag van de
renovatiepremie.
Bedrag van de premie? Dat ligt vast per bouwonderdeel: 750 euro voor sanitaire en elektrische installaties, 1.250 euro voor dakwerken,
buitenschrijnwerk en de behandeling van optrekkend vocht en 1.500 euro voor gevelwerken. Het factuurbedrag moet minstens het dubbele zijn. Sanitaire
of elektrische installaties kunnen dus al gesubsidieerd worden vanaf een investering van 1.500 euro, terwijl dat voor de renovatiepremie 2.500 euro is.
Voor het vermijden van CO-intoxicatie en overbewoning is de subsidie afhankelijk van de uitgevoerde werken (max. 1.000 of 1.250 euro).
Welke woning? De woning moet uw hoofdverblijfplaats zijn, in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn. Het is niet vereist dat het uw
enige woning is.
Inkomensvoorwaarde? Uw gezinsinkomen mag max. 31.340 euro bedragen (+1.630 euro per persoon ten laste). Voor aanvragen in 2019 kijkt men
naar het inkomen van 2016.
Wanneer aanvragen? Maximaal één jaar na de factuurdatum.
3. De aanpassingspremie is bedoeld om uw woning aan te passen voor een oudere bewoner. Vanaf 1 juni komen er nieuwe
inkomensplafonds zodat meer mensen ervoor in aanmerking komen.
Voor wie? Zowel 65-plussers die hun eigen woning willen aanpassen als mensen die hun woning willen aanpassen voor een inwonende oudere kunnen
een aanpassingspremie aanvragen. Ook woningen die voor negen jaar verhuurd zijn via een SVK komen in aanmerking voor de premie als ze aangepast
moeten worden voor een 65-plusser.
Welke werken? Er zijn twee onderdelen. Ten eerste is er een aanpassingspremie voor technische installaties en hulpmiddelen, zoals aangepast sanitair,
een traplift, handgrepen en steunmiddelen, enz … Ten tweede kunt u een premie aanvragen voor verbouwingen om de woning beter toegankelijk te
maken, zoals bredere toegangsdeuren en gangen, hellende vlakken in plaats van drempels, de inrichting van een afzonderlijke wooneenheid … De
kostprijs (per onderdeel) moet minstens 1.200 euro bedragen.
Bedrag van de premie? Per onderdeel bedraagt de premie 50% van de goedgekeurde facturen (incl. btw). De maximale premie is 1.250 euro per
onderdeel.
Welke woning? De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de 65-plusser voor wie de premie wordt aangevraagd en de woning moet in het Vlaamse
gewest liggen. Vanaf 1 juni is bovendien vereist dat het uw enige woning is. Dit geldt niet voor verhuurde woningen.
Inkomensvoorwaarde? Tot 31 mei gelden dezelfde inkomensgrenzen als voor de verbeteringspremie. Vanaf 1 juni wordt overgeschakeld naar de ‘lage’
inkomensgrenzen van de renovatiepremie waardoor meer gepensioneerden ervoor in aanmerking zullen komen.
Wanneer aanvragen? Maximaal één jaar na de factuurdatum.
Meer informatie op www.wonenvlaanderen.be (https://www.wonenvlaanderen.be/).